DomovPoužívateľské podmienky: OficiálneKasína.sk

V týchto používateľských podmienkach (ďalej v rámci celého dokumentu len "Podmienky") opisujeme vzájomné práva a povinnosti týkajúce sa používania Webovej stránky jej Používateľmi. Tieto podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť bez toho, aby sme o tom Používateľov vopred informovali. Aktualizované podmienky budú sprístupnené na Webovej stránke a Používatelia môžu v relevantných prípadoch obdržať aj e-mailové upozornenie.

1. Definície

1.1. Význam pojmov s veľkým začiatočným písmenom uvedených v týchto podmienkach je nasledovný:

Webová stránka: https://oficialnekasina.sk a jej lokalizované verzie preložené do iných jazykov budú sprístupnené na samostatnej doméne.

Údaje: informácie odoslané Používateľom počas používania Webovej stránky.

Používateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá pristupuje k Webovej stránke a používa ju, pričom v týchto podmienkach sa na ňu odkazuje aj zámenami druhej osoby množného čísla, ako napríklad "Vy" alebo "Váš".

Zásady ochrany súkromia a Zásady ochrany osobných údajov: zásady ochrany osobných údajov a ochrany súkromia Webovej stránky sú podrobne opísané v sekcii č. 3 týchto podmienok.

Zámená v prvej osobe množného čísla ako "Naše", "My" alebo "Nás" sa vzťahujú na prevádzkovateľa Webovej stránky.

GDPR: Všeobecné Nariadenie na Ochranu Osobných Údajov (EU) 2016/679.

Zákony o ochrane údajov: Všetky platné zákony týkajúce sa spracovania osobných údajov vrátane smernice 95/46/ES alebo GDPR a všetky vnútroštátne vykonávacie zákony alebo predpisy.

Súbor cookies: malý textový súbor, ktorý Webová stránka alebo tretie strany umiestnia do vášho počítača po vstupe na Webovú stránku.

Zákon EÚ o používaní súborov cookies: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2002/58/ES z 12. júla 2002 novelizovaná v rokoch 2006 a 2009.

2. Všeobecné podmienky

2.1. Webová stránka ponúka nezávislé informácie o online kasínach, online kasíno hrách a ďalšie informácie týkajúce sa online hazardných hier. Webová stránka nie je poskytovateľom hazardných hier. Informácie dostupné na Webovej stránke slúžia len na vzdelávacie účely a sú určené na vzdelávanie a informovanie Používateľa. Webová stránka nie je poskytovateľom právneho poradenstva.

2.2. Vzhľadom na neustále sa meniacu povahu online hazardného priemyslu, nemôžeme garantovať úplnú presnosť informácií dostupných na Webovej stránke. Robíme však všetko, čo je v Našich silách, aby všetky informácie na webovej stránke boli čo najpresnejšie. V prípade, ak objavíme akékoľvek nepresnosti budeme informácie aktualizovať v čo najkratšom čase. Upozorňujeme, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré Vám môžu vzniknúť v dôsledku informácií uvedených na Webovej stránke.

2.3. Na Webovej stránke sa nachádzajú odkazy na tretie strany, známe aj ako externé odkazy, a odkazy na online kasína a iné spoločnosti. Keďže nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah na týchto webových stránkach, odporúčame všetkým Používateľom Webovej stránky, aby si pred vstupom na tieto webové stránky dôkladne prečítali podmienky používania jednotlivých externých webových stránok.

2.4. Všetci Používatelia, ktorí používajú Webovú stránku automaticky poskytujú svoj súhlas s týmito Podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov. Používateľ sa zároveň zaväzuje dodržiavať povinnosti uvedené v tomto dokumente a vyjadruje, že rozumie týmto podmienkam a zásadám ochrany osobných údajov.

2.5. Používateľ, dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú prostredníctvom Webovej stránky, vyjadruje svojím súhlasom s dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov niekoľko ďalších súhlasov v súvislosti so spracovaním osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie riadneho fungovania Webovej stránky. Sekcia č. 3 týchto Podmienok obsahuje ďalšie informácie o tejto problematike.

2.6. Používatelia mladší ako 18 rokov alebo mladší ako vek, v ktorom sú online hazardné hry v ich jurisdikcii nezákonné, nesmú túto Webovú stránku používať. Používateľ, fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá prekročila príslušnú vekovú hranicu, môže mať prístup na Webovú stránku, My však v žiadnom prípade nezodpovedáme za určenie toho, či Používateľ môže alebo nemôže hrať hazardné hry online vo svojej jurisdikcii a aké podmienky musí predtým splniť. Používateľ tiež nesie zodpovednosť za to, aby dodržiaval všetky ostatné potenciálne právne predpisy, ktoré sa môžu vzťahovať na jeho jurisdikciu.

2.7. Z dôvodu zabezpečenia, aby nedošlo k porušeniu miestnych zákonov alebo predpisov o online hazardných hrách, si vyhradzujeme právo obmedziť Váš prístup k niektorým častiam Webovej stránky alebo k Webovej stránke ako celku na základe Vašej jurisdikcie.

2.8. Usilujeme sa o to, aby sme na Webovej stránke poskytovali len tie najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie, ktoré sú prispôsobené každému Používateľovi s ohľadom na jeho jurisdikciu. Vzhľadom na rýchlo sa meniacu povahu priemyslu, ako aj veľký počet rôznych jurisdikcií, z ktorých každá uplatňuje rôzne zákony a predpisy, to však môže byť niekedy náročná úloha. V prípade, že na Webovej stránke nájdete akékoľvek nepresnosti alebo nepravdivé informácie, prosíme, obráťte sa na Nás prostredníctvom kontaktného formulára. Vašu spätnú väzbu si vysoko ceníme.

2.9. V prípade, že niektorá časť týchto Podmienok je v rozpore s právnymi predpismi platnými na území Používateľa, platnosť ostatných častí týchto Podmienok zostáva zachovaná.

2.10. Na všetok pôvodný obsah uvedený na Webovej stránke, ako sú logá, obsah alebo obchodné značky vzťahujeme Naše duševné vlastníctvo. Naše duševné vlastníctvo sa nevzťahuje na logá a obchodné značky webových stránok tretích strán, ktoré sú uvedené na tejto Webovej stránke. Šírenie obsahu uvedeného na Webovej stránke je povolené len pri používaní funkčných spätných odkazov typu do-follow vo forme <a> html tagu alebo na základe nášho súhlasu. V prípade Wikipédie.org postačuje pri opätovnom publikovaní obsahu z tejto Webovej stránky <a> html tag no-follow.

2.11. Na Webovej stránke môžu byť použité strojové preklady od spoločnosti Google. Spoločnosť Google odmieta akékoľvek výslovné alebo predpokladané záruky týkajúce sa prekladov vrátane predpokladaných záruk presnosti, spoľahlivosti, predajnosti a spôsobilosti na konkrétny účel.

3. Zásady ochrany osobných údajov

Na vlastníka a prevádzkovateľa Webovej stránky, ako aj na všetkých Používateľov Webovej stránky sa vzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na všetky Údaje, ktoré nám Používateľ vo všeobecnosti poskytol pri používaní Webovej stránky alebo ktoré sme zozbierali. Súkromie a úplná ochrana údajov Používateľa sú pre nás mimoriadne dôležité, preto dbáme na to, aby boli všetky Používateľove údaje vždy adekvátne chránené a zabezpečené.

3.1. Rozsah Zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady sa obmedzujú na činnosti, ktoré vykonávame My a Používatelia tejto Webovej stránky, a nevzťahujú sa na žiadne iné webové stránky, ako napríklad online kasína, ktoré sú dostupné z Webovej stránky prostredníctvom externých odkazov, ktoré sú uvedené na Webovej stránke.

Upozorňujeme, že sme jediným subjektom, ktorý určuje účel a spôsob spracovania Vašich údajov a podľa platných zákonov o ochrane údajov vystupujeme ako "správca údajov".

3.2. Zber údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetko zhromažďovanie údajov. Zhromaždené údaje Používateľa môžu zahŕňať údaje, ako je operačný systém, IP adresa, typ prehliadača a ďalšie.

3.3. Ako zbierame údaje

Na zber údajov o Používateľoch sa používa niekoľko informačných kanálov. Údaje ako IP adresa, dátum, čas a počet návštev a ďalšie údaje sa zhromažďujú automaticky s cieľom zlepšiť fungovanie Webovej stránky, pričom niektoré údaje môžu pochádzať priamo od Používateľov, napríklad ak nás kontaktujete priamo prostredníctvom e-mailu alebo podobným spôsobom.

Na zhromažďovanie údajov na základe Vašich nastavení prehliadača používame súbory cookies (pozri časť 3.10.).

3.4. Ako používame údaje

Niektoré z vyššie uvedených údajov môžeme potrebovať na zabezpečenie bezproblémového a bezpečného používateľského zážitku pre všetkých používateľov Webovej lokality. Konkrétne ich môžeme potrebovať na zlepšenie Našich produktov a služieb a existujú rôzne ďalšie dôvody, ktoré nám umožňujú používať Vaše údaje v Našom oprávnenom záujme.

V prípade, že nesúhlasíte so zberom údajov, máte v určitých situáciách možnosť uplatniť svoje právo na námietku (podrobnejšie informácie o Vašich právach nájdete v časti 3.7.). Upozorňujeme, že Vaše údaje sa nikdy nebudú zdieľať, prenajímať ani predávať iným stranám a subjektom.

3.5. Zabezpečenie údajov

Na zabezpečenie toho, aby všetky Vaše údaje zostali v bezpečí a boli neustále chránené sme prijali niekoľko druhov opatrení vrátane ich ukladania len na zabezpečené servery, obmedzenia prístupu k údajom tak, aby k nim mal prístup len správca a rôznych ďalších opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sa akékoľvek podozrenie na porušenie ochrany údajov vyriešilo, a aby boli Vaše údaje neustále chránené.

V prípade, že máte podozrenie o akýchkoľvek potenciálnych problémoch týkajúcich sa používania Vašich údajov vrátane akéhokoľvek zneužitia alebo neoprávneného prístupu k Vašim údajom, odporúčame Vám, aby ste využili náš kontaktný formulár a informovali nás o tom.

3.6. Uchovávanie údajov

Vaše údaje sa budú uchovávať len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie cieľov uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nám neumožňuje uchovávať ich dlhšie, alebo kým nepožiadate o ich vymazanie z našej databázy.

3.7. Práva Používateľa

Pokiaľ ide o údaje Používateľa, všetci Používatelia majú určité práva:

Právo na prístup k údajom: Toto právo Vám umožňuje požiadať o kópiu údajov, ktoré o Vás uchovávame, ako aj o ich zmenu alebo úplné vymazanie. Je však dôležité brať na vedomie, že takúto žiadosť môžeme odmietnuť, ak nám to umožňuje zákon, pričom v takom prípade sa uistíme, že Vám poskytneme primerané vysvetlenie takéhoto rozhodnutia.

Právo na opravu údajov: Toto právo Vám umožňuje požiadať o opravu Vašich údajov alebo časti z nich, aby sa zabezpečila ich presnosť.

Právo na vymazanie údajov: Toto právo Vám umožňuje požiadať o vymazanie Vašich údajov alebo časť z nich z Našej databázy.

Právo na obmedzenie používania Vašich údajov: Toto právo Vám umožňuje obmedziť naše používanie Vašich údajov, či už úplne alebo čiastočne.

Právo na prenos údajov: Toto právo Vám umožňuje požiadať o premiestnenie, duplikáciu alebo prenos Vašich údajov.

Právo podať námietku: Toto právo Vám umožňuje podať námietku proti spôsobu, akým používame Vaše údaje.

Všetkým Používateľom odporúčame, aby Nás kontaktovali prostredníctvom Nášho kontaktného formulára v prípade, že chcú niektoré z vyššie uvedených práv uplatniť.

Ak by sa niekomu z Používateľov zdal Náš spôsob riešenia ich sťažností nedostatočný, má možnosť sa obrátiť na príslušný orgán na ochranu údajov, ktorý mu pomôže tento problém vyriešiť.

Presnosť údajov je veľmi dôležitá a preto naliehavo vyzývame všetkých Používateľov Webovej stránky, aby nás informovali o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa ich osobných údajov.

3.8. Externé odkazy

Na Webovej stránke sa nachádzajú externé odkazy na iné webové stránky, ktoré boli dôkladne preskúmané a preverené. Nenesieme však žiadnu zodpovednosť za obsah, ktorý zverejňujú, a tieto zásady ochrany súkromia sa nevzťahujú na Vaše používanie takýchto webových stránok. Preto Vám rozhodne odporúčame, aby ste si podrobne prešli zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok tretích strán predtým, ako sa rozhodnete niektorú z nich používať.

3.9. Zmeny v kontrole a vlastníctve podniku

V prípade predaja alebo prevzatia kontroly nad celou Webovou stránkou alebo jej časťou treťou stranou môžu byť príslušné Údaje o Používateľovi prevedené na nového vlastníka, ktorý ich môže v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov používať na rovnaké účely ako My. V prípade, že takáto situácia nastane, prijmeme príslušné opatrenia na zabezpečenie ochrany Vášho súkromia.

3.10. Súbory Cookies

Aby sme zlepšili Vaše skúsenosti s Webovou stránkou, môžu byť do Vášho počítača umiestnené a sprístupnené starostlivo vybrané súbory cookies, pričom boli prijaté opatrenia na úplnú ochranu a rešpektovanie Vášho súkromia.

Táto Webová lokalita používa súbory cookies v súlade so zákonom EÚ o súboroch cookies. Tieto súbory cookies môžete povoliť alebo zakázať v nastaveniach Vášho internetového prehliadača, a hoci väčšina prehliadačov ich akceptuje, vždy môžete svoje preferencie upraviť v nastaveniach.

Odstránenie súborov cookies môže mať vplyv na Vašu používateľskú skúsenosť počas návštevy Webovej stránky, ale môžete tak urobiť kedykoľvek.

3.11. Všeobecné ustanovenia

Vyhradzujeme si právo previesť akékoľvek Naše práva podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov, pokiaľ sa domnievame, že to nebude mať negatívny vplyv na žiadne z Vašich práv. Používateľ nesmie previesť žiadne zo svojich práv vyplývajúcich z týchto Zásad ochrany osobných údajov na inú osobu.

Ustanovenia týchto zásad ochrany osobných údajov alebo ich časti, ktoré príslušný orgán, napríklad súd, označí za neplatné, nevykonateľné alebo nezákonné, sa na základe tohto rozhodnutia vymažú. Ak však táto situácia nastane, platnosť ostatných ustanovení alebo ich častí nebude ovplyvnená.

4. Záverečné ustanovenia

4.1. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky bez toho, aby sme Vás o tom vopred informovali.

null